O mnie

Agnieszka Iwaniuk

radca prawny, rzecznik patentowy

Ekspert w dziedzinie prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji oraz prawa autorskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych.

Doświadczony pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych, w tym postępowaniach zgłoszeniowych oraz spornych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i Europejskim Urzędem do spraw Własności Intelektualnej.

Dziekan Okręgu Podlaskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Sekretarz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Angażuje się w działalność społeczną. Jest Sekretarzem Międzynarodowej Kapituły Medalu Serce Ziemi. Pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Własności Intelektualnej.

O kancelarii

Jesteśmy kancelarią z ponad 10-letnim doświadczeniem w obsłudze klientów biznesowych oraz indywidualnych. Wspieramy przedsiębiorstwa na każdym etapie ich działalności, wypracowując kompleksowe i skuteczne rozwiązania. Specjalizujemy się w prawie własności intelektualnej, prawie handlowym i gospodarczym, prawie cywilnym oraz prawie pracy.

SPECJALIZACJE

Prawo własności intelektualnej

 

 • opiniowanie zdolności rejestracyjnej oraz poszukiwania praw kolizyjnych przed zgłoszeniem
 • zgłoszenia polskich oraz europejskich znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków
 • reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO)
 • ochrona zarejestrowanych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków
 • unieważnienia znaków towarowych i wzorów przemysłowych
 • ochrona domen internetowych, w tym reprezentacja przed Sądem Polubownych ds. Domen Internetowych
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów z zakresu prawa własności intelektualnej, między innymi umów licencyjnych, umów sprzedaży, umów o sprawowanie zarządu cudzą własnością przemysłową
 • audyty praw własności przemysłowej w przedsiębiorstwach
 • ochrona przed handlem podrobionymi produktami

Prawo autorskie

 

 • sporządzanie oraz opiniowanie umów z zakresu prawa autorskiego, między innymi umów licencyjnych, umów przeniesienia autorskich praw majątkowych, umów wydawniczych
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia przed naruszeniami praw osób trzecich
 • ochrona wizerunku i innych dóbr osobistych
 • ochrona praw autorskich w Internecie
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych
 • unieważnienia praw własności przemysłowej naruszających prawa autorskie

Prawo konkurencji

 

 • doradztwo w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji, w tym dotyczących:
  • naruszeń prawa do firmy (nazwy) przedsiębiorcy
  • wprowadzającego w błąd oznaczania towarów i usług
  • podrabiania produktów
  • tajemnicy przedsiębiorstwa
  • rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji
  • utrudniania dostępu do rynku
  • nieuczciwej reklamy
 • audyty, opiniowanie działań przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji

Prawo handlowe

 

 • zakładanie spółek handlowych
 • przygotowywanie, opiniowanie i zmiany umowy spółki
 • przeprowadzanie zmian w organach spółki
 • obsługa podwyższeń i obniżeń kapitału zakładowego oraz sprzedaży udziałów
 • przygotowywanie oraz przeprowadzanie zgromadzeń wspólników
 • likwidacja spółek
 • przekształcenia spółek
 • doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej przez osoby indywidualne
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych
 • wsparcie przy dochodzeniu należności, reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
 • bieżące doradztwo prawne dla przedsiębiorców

Prawo pracy

 

 • przygotowywanie umów o pracę i dokumentacji pracowniczej
 • przygotowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń
 • wsparcie przy zatrudnianiu cudzoziemców:
 • pozwolenia na pracę
 • pozwolenia na pobyt
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych pracodawców i pracowników
 • bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy:
 • rozwiązywanie umów o pracę
 • urlopy pracownicze
 • zakaz konkurencji
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • wsparcie podczas kontroli inspekcji pracy, ZUS, NFZ
 • reprezentacja przed sądem w sprawach z odwołań od decyzji PIP, ZUS, NFZ

Prawo cywilne

 

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów
 • wsparcie przy rozwiązywaniu umów, dochodzeniu kar umownych i odszkodowań za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • doradztwo w zakresie praw konsumentów
 • reprezentacja w postępowaniach spadkowych
 • ochrona dóbr osobistych

ZAUFALI NAM

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego.

ul. Składowa 7 lok. 101 15-399 Białystok

tel. +48 695 250 095

biuro@kancelaria-iwaniuk.pl