Zwolnienie z ZUS – tarcza antykryzysowa

Zwolnienie z ZUS – tarcza antykryzysowa

W ramach tarczy antykryzysowej od 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Komu przysługuje zwolnienie?

O zwolnienie mogą się ubiegać:

  • samozatrudnieni – przedsiębiorcy, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie;
  • przedsiębiorcy zatrudniający nie więcej niż 9 pracowników.

 

Warunki otrzymania zwolnienia

Warunkiem uzyskania zwolnienia dla obu powyższych grup są:

  • rozpoczęcie działalności przed 1 lutego 2020 r. oraz zarejestrowanie się jako płatnik składek ZUS przed tą datą;
  • złożenie dokumentów rozliczeniowych za okres od marca do maja 2020 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba, że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ich składania.

Dodatkowym warunkiem dotyczącym jedynie samozatrudnionych jest kwota przychodu z działalności w pierwszym miesiącu, za który wniosek jest składany. Przychód ten nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto – czyli kwoty
15 681 zł.

Ponadto, zgodnie z informacją przekazaną przez rzecznika prasowego ZUS ze zwolnienia nie mogą skorzystać osoby korzystające z tak zwanej ulgi na start.

Aby otrzymać zwolnienie należy złożyć wniosek do ZUS (osobiście, pocztą tradycyjną bądź drogą elektroniczną) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.

________________________________________________________________________________

WAŻNE

Jeżeli dokonasz płatności, a następnie zostaniesz zwolniony z opłacania składek
– należności już wpłacone nie zostaną zwrócone.

________________________________________________________________________________

A co z przedsiębiorcami zatrudniającymi większą liczbę pracowników?

Na dzień dzisiejszy przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników nie mogą skorzystać z ulgi na zasadzie umorzenia składek. Mogą się jednak ubiegać o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Jednakże, obecnie toczą się prace nad ustawą przewidującą możliwość zwolnienia z obowiązku płacenia składek przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Projekt zakłada możliwość zwolnienia ze składek należnych za okres od dnia 1 marca
2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Zwolnienie ma dotyczyć płatników składek zgłoszonych przed dniem 1 lutego 2020 r.

 

Autor: aplikant radcowski Martyna Iwaniuk

No Comments

Post A Comment